Home
 

Зорилт

  •   Нийтийн номын санг мэдээлэл-олон нийтийн төв болгон хөгжүүлэх.
  •   Ном зүйн мэдээллийг автоматжуулан лавлагаа мэдээллийн сүлжээг бий болгох.
  •  Номын сан хөмрөгийг нийгэм, хувь хүний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн баяжуул  мэдээллийн өргөн баазыг бий болгох.
  •   Интернетийг мэдээллийн шинэ хэрэглэгдэхүүн болгоход хүүхэд залуучуудыг сургах ажлыг өргөжүүлэх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top