Home
 

Мэргэжил арга зүйн ажил

 Орон нутгийн номын сангуудын үйл ажиллагааг автоматжуулах хөтөлбөр хэрэгжиж байгаагийн дагуу ССАЖ-ын яам, Соёлын боловсролын сургуультай хамтран “Монбиблио” номын сан, соёл урлагийн байгууллагын тайлангийн програмын сургалт зохион байгуулж сургалтанд 23 номын санч хамрагдав.

Сургалтын үеэр номын сангуудад ССАЖЯ-аас хуваарилагдсан компьютеруудад уг программыг суулгаж хуваарийн дагуу хүлээлгэж өгөв. Технологийн ажилтан номын санчийг ССАЖ-ынsurgalt яам, МҮНС-аас зохион байгуулсан Monbiblo программын сургалтанд 2 удаа нийт 48 цагийн сургалтанд сургасан. Монбиблио програм дээр ажиллах дадлагажих сургалтыг сумдын номын санч нарын дунд хуваарь гарган 10 сарын 14-өөс 11р сарын 9-ий хооронд 5 хоногийн хугацаатайгаар зохион байгуулан явууллаа. Мөн дээрх сургалтыг орон нутгийн нийт номын санчдын дунд 12р сард 24 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд давхардсан тоогоор нийт 71 номын санч хамрагдсан. Сургалтын үеэр орон нутгиsurgalt1йн номын сангуудын үйл ажиллагаа автоматжуулах ажлын үр дүн явцтай танилцаж ололт, алдаа дутагдлыг хэлж зааж зөвлөж байлаа. Номын санчдад арга зүйн талаар 31 сэдэв бэлтгэж 32 номын санчид 73 сэдвийн /Давхардсан тоогоор/ зөвлөгөө мэдээлэл өгөв.

April 16, 2014 This post was written by Categories: Бусад No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top